ഒരു ഫിഷിങ് ബോട്ട് വാങ്ങിയാലോ..?

ഞാൻ വാങ്ങിയ ഒരു ഫിഷിങ് ബോട്ടിനെ പരിചയപ്പെടാം.

 

Intex Seahawk 2

Specifications

 • Three air chambers including an inner auxiliary chamber inside the main hull
 • Two quick-fill, fast-deflate Boston valves
 • The inner auxiliary chamber alone will keep you afloat
 • Rugged vinyl construction
 • All-around grab line
 • Inflatable I-beam floor for comfort and rigidity
 • Inflatable cushions
 • One gear pouch
 • Two fishing rod holders
 • Heavy duty grab handles on bow
 • Oar holders on each side
 • Two pairs of welded oar locks
 • Motor mount fittings
 • Includes: High-output hand pump
 • Two 48 inch French oars
 • Repair patch kit
 • Product in Inches (L x W x H): 93 x 45 x 16
 • Maximum Weight Capacity: 520 lbs
 • U.S. Coast Guard I.D. – NMMA Certified
 • TUV approved

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *